اموزش تکواندو

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391ساعت 14:24  توسط ehsan  | 

اصطلاحات بدن

اصطلاحات بدن

پالموک

بین ساعد وارنج

ایکه

شانه

 

پالکوپ

ارنج

کاسوم

سینه

 

جوموک

مشت

سون

تیغه ی دست

 

سون موک

ساعد

موروپ

زانو

 

توک

چانه

بال

پا

 

موک

گردن

پال

کل پا

 

اورن

قسمت راست بدن

ون

قسمت چپ بدن

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه دهم تیر 1391ساعت 14:23  توسط ehsan  | 

جهت ها برا ی اجرای تکنیک

جهت ها برا ی اجرای تکنیک

بغل

side

یوپ

عقب

back

دیت

روبرو

front

اپ

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم مرداد 1389ساعت 14:23  توسط ehsan  | 

جهت ها برای حرکت

 

جهت ها برای حرکت

 

به بغل حرکت کردن

Moving to the side

یوپو رو

به عقب حرکت کردن

Going back

دیتورو

به جلو حرکت کردن

Going ahead

اپورو

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم مرداد 1389ساعت 14:22  توسط ehsan  | 

تقسیم بندی بدن

تقسیم بندی بدن

الگول

از قسمت سینه به بالا

مومتونگ

وسط بدن

اره

از لگن به پایین

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم دی 1388ساعت 14:21  توسط ehsan  | 

سوگی

سوگی

اب سوگی

مانند قدم بر داشتن است هر دو پا زاویه ی 50 درجه دارند

ابکوبی نشستی بزرگ است وفاصله ی پا ها از یک دیگر بیشتر است  زاویه ی  پای عقب 30 وپای جلو 70 درجه است

دیت کوبی سوگی

نشستی متمایل به عقب است وزن 70%روی پای عقب و30 %روی پای جلو است زاویه ی پای عقب 70 درجه وپای جلو 30 درجه

بوم سوگی

زانوی یک پا پشت زانوی پای دیگر و فاصله ی میان دوپا به اندازه ی نصف کف پا است 90%وزن روی پای عقب و10%وزن روی پای جلو است زاویه ی پای عقب 90 درجه وپای جلو 5درجه

دیت کوا سوگی

نشست ضرب دری به صورتی که بیشتر وزن روی پای جلو است

نارانهی پیون هی سوگی

فاصله ی پا ها از یکدیگر به اندازه ی عرض شانه پای جلوبازاویه ی 30درجه در ربع اول محور مختصات فرضی وپای عقب در ربع دوم وسوم محور مختصات به طوری که نصف پا در ربع دوم ونصف دیگر در ربع سوم دقت داشته باشید که پا ها وقتی جمع میشوند باید مماس باشند

من خودمم بخاطر اینجور مسائل یک بار تو ازمون رد شدم

دیت کوبی سوگی

مثل نشست قبل فقط پا ی جلو باید بیشتر باز بشه ووزن هم 70%روی پای عقب و30%روی پای جلو

نارانهی سوگی

دوپا موازی همدیگر بازاویه ی 50درجه

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم دی 1388ساعت 14:20  توسط ehsan  | 

تکنیکهای دست

تکنیکهای دست

جیروگی

ضربات جیروگی دارای چرخش از نقطهی شروع تا اصابت به هدف

ضربات جیروگی از کمر پر تاپ می شود

دانیکو توک چیگی

ضر به ی مشت هماه با گرفتن

الگول باندا جیروگی

ضربه ی مشت به قسمت صورت از روبه رو

 

ممتونگ یوپ جیروگی

ضربه ی مشت از بغل به وسط بدن

مومتونگ بارو جیروگی

ضربه ی مشت مستقیم به وسط بدن

بو جوموک

گرفتن مشت برای تمرکز ونفس گیری

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم دی 1388ساعت 14:14  توسط ehsan  | 

اصطلاحات دست

اصطلاحات دست

دست

سون

تیغه ی دست

سونال

پشت تیغه ی دست

سونال دونگ

پاشنه ی دست

باتانگ سون

پشت دست

سوندونگ

کف دست

سون باداک

چهار انگشت دست

پیون سون کت

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم دی 1388ساعت 14:13  توسط ehsan  | 

چیگی

چیگی

پالکوب یوپ چیگی

ضربه ی ارنج از بغل

مه جومک نریو چیگی

ضربه نرمی مشت از بالا

گودورو سونال موک چیگی

ضربه تیغه ی دست به گردن همراه به دفاع

پالکوپ پیوجیوک چیگی

ضربه ی ارنج به کف دست

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم دی 1388ساعت 14:12  توسط ehsan  | 

اصطلاحات ساعد

اصطلاحات ساعد

قسمت یرونی ساعد

ان پالموک

روی ساعد

میت پالموک

پشت ساعد

دونگ پالموک

قسمت داخلی ساعد

پاکات پالموک

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم دی 1388ساعت 14:11  توسط ehsan  | 

مطالب قدیمی‌تر